۱۳۸۹ آذر ۱, دوشنبه

آغاز یک پایان...

پنجره ماشین را پایین کشید، یک دستش را روی فرمان و دست دیگرش را از پنجره بیرون گذاشت. باد خنکی همراه با قطره های ریز باران به صورتش می خورد. از خلوتی اتوبان خوشحال شد. صدای ضبط را بلند تر کرد و پایش را روی پدال گاز بیشتر فشار داد.

" باز اتوبان خلوت دیدی، شیر شدی؟ یواش برو"

پایش را از روی گاز برداشت.

"تو چه جوری تو این حال و هوا گرفتی خوابیدی؟"

"هوا خوبه، فقط به شرط اینکه اون شیشه رو بدی بالا، یخ زدم"

دستش را داخل اورد و پنجره را بالا کشید. بخاری را زیادتر کرد و زیر لب شروع کرد به خواندن ترانه ای که پخش میشد. "نگو طفلی دل سپرده...یه نفر دلش رو برده"

نگاهی به صندلی کنارش انداخت. پسر صندلی را خوابانده بود و کاپشن را روی سرش انداخته بود. وارد پمپ بنزین شد. پنجره را پایین کشید.

" بیا خانوم، 7-8 تا بیشتر ته کارتت نمونده ها"

کارت را گرفت. به چشم های پیرمرد نگاهی انداخت ، ماشین را روشن کرد و گفت:

" دیگه نفس های آخره مهم نیست"

گاز داد و راه افتاد. صدای ضبط را بلند کرد، کاپشن را آرام از روی پسر کنار زد و پاکت سیگار را از جیبش بیرون کشید. سیگاری روشن کرد و دودش را از پنجره بیرون داد. پسر بلند شد. صندلی را درست کرد و نشست.

"یکی هم واسه من روشن کن"

" مگه دود بهت بخوره بلند شی، صحت خواب"

" می خوای تا صبح همین طوری بچرخی؟"

"ببین سی تا الان زدم، آقاهه گفت 7 8 تا هم تهش مونده"

"آره حسابی استفاده کن، اونجا که میریم آخه ملت سوار خر میشن، خیابون و بارونو اینا هم خبری نیست"

ته سیگارش را توی زیر سیگاری خاموش کرد. صورتش را برگرداند و از پنجره بیرون را نگاه کرد. لب هایش را محکم گاز گرفت. صدای ضبط را بلندتر کرد. " من از پایان می ترسیدم و آغاز کردم"

تردید

موبایل و ژاکتش را انداخت روی صندلی کنار راننده. آینه عقب را با دست طوری تنظیم کرد که صندلی عقب را ببیند. تلفن زنگ زد، نگاهی در آینه به صورتش انداخت، مثل گچ سفید شده بود. چشمانش گشاد شده بود و گودی زیر چشمش سیاه تر به نظر می رسید. به زحمت آب دهانش را قورت داد.
-آره ستاره جون، کراوات رو خریدم امروز صبح. همه چی آماده است، حالا کو تا
۸ شب.
-ناهار نخوردم هنوز.
-الان نمیتونم بخورم، حالا بذار امشب بگذره، فردا میریم دربند.
جلوی بیمارستان رسید. ماشین را کنار خیابان پارک کرد. برگشت و به صندلی عقب نگاه کرد. چشم های پسر بچه بسته بود. "شاید خوابیده، نکنه بیهوش شده .."
وقت فکر کردن نبود، در ماشین را باز کرد. پسرک را بغل کرد و از در اورژانس وارد شد. به اولین پرستار که رسید کمک خواست.
-تصادف کرده، نمیدونم بیهوشه یا خوابیده یا ...
چند پرستار و دکتر مدام به اتاق رفت و آمد می کردند. داخل اتاق سرک کشید، سعی کرد پسر بچه را ببیند که در چه حالی است. نتوانست. یکی از پرستارها را صدا کرد.
-حالش چطوره؟
-شما چه نسبتی باهاش داری؟ شما بهش زدی؟ همین جا صبر کن یه سری فرم باید پر کنی ...
مانده بود مردد بین ماندن و رفتن. عرق سرد روی پیشانیش را با دست گرفت. هنوز قدمی بر نداشته بود که دست سنگینی را روی شانه اش احساس کرد.
-سلام جناب سروان
-سلام آقای ...؟
-احمدی؛ "احمدی؟ اینو از کجا آوردی، اگه کارت شناساییت رو بخواد چی؟"
-آقای احمدی شما به این پسر بچه زدی؟
صدای ترمز شدید ماشین، بوی دود کشیده شدن لاستیک روی آسفالت، صورت پسرک که ترسیده بود و در حالی که به پهلو خوابیده بود به چشم هایش خیره شده بود. تردید بین ماندن و رفتن. ستاره، بعد از سه سال پدرش را راضی کرده بود که بیایند خواستگاری. زندان، دادگاه، طناب دار... مثل یک فیلم دور تند از جلوی چشمانش گذشت. دنده عقب رفت تا سر کوچه. پسر بچه همچنان خوابیده بود و نگاهش میکرد. تکان نمی خورد. برگشت، آرام پسرک را روی صندلی عقب ماشین خواباند.
-آقای احمدی ... شما بهش زدی؟
-نه

مینی بوس

در مینی بوس که باز شد، همه پریدند که روی صندلی آخر بنشینند. همیشه آخر مینی بوس شلوغتر و پر سر و صداتر بود. علی‌ هم مثل همیشه فرز و چابک رفت و صندلی‌ آخر کنار پنجره نشست قبل از اینکه کسی‌ به انجا برسد . محسن و سعید هم صندلیهای کنارش را به سرعت گرفتند. خیالش راحت شد که بهشان خوش خواهد گذشت. همیشه بهترین مسیر سرویس مدرسه خیابان حکیم نظامی بود. همیشه شلوغ و پر از آدمهای خوش تیپ. تا دلشان می‌خواست می‌توانستند روی سر دخترهای خوشگل اشغال پرتغال وکاغذ پرتاب کنند. امروز محسن آب پاش کوچکی هم آورده بود که کیفشان کامل شود.

درست لحظه یی که مینی بوس می‌خواست حرکت کند، در باز شد و آقای مرتضوی معاون مدرسه شان نفس نفس زنان بالا آمد و از اصغر آقا خواست که او را هم سر راه جایی پیاد کند. همهٔ نقشه شان به هم خورده بود. نگاهی‌ به طرف محسن و سعید انداخت و در گوش آنها چیزی گفت. هر سه ریسه رفتند از خنده. نقشه شان حرف نداشت. فقط باید خودشان را میرساندند تا صندلی‌ پشت آقای مرتضوی که ردیف اول نشسته بود. امیر محمد، یکی از بچه های کلاس پنجمی روی آن صندلی‌ بود. باید یک جوری راضی اش میکردند که جایش را با یکی‌ از آنها عوض کند. علی رفت و چیزی در گوشش گفت. چیزی نگذشت که امیر محمد به آرامی و با لبخندی شیطنت بار از روی صندلی بلند شد و علی‌ جایش نشست. صدای محسن و سعید را می‌شنید که ریز می‌خندیدند. به آرامی زیر صندلی‌ رفت . خوشبختانه دستانش به بند کفش‌های آقای مرتضوی میرسید. به آرامی دست کوچکش را به طرف کفش آقای مرتضوی برد و بندش را باز کرد. فقط یک گره کافی‌ بود که علی‌ بند کفش آقای مرتضوی را به میله فلزی زیر صندلی‌ گره بزند . حالا فقط باید خودش را آرام، جوری که آقای مرتضوی نبیند به صندلیهای ته اتوبوس میرساند . داشت بلند میشد که صدای ترمز محکمی شنید و نیروی محکمی او را به جلو پرت کرد. و دیگر هیچ نفهمید.

چشمانش را که باز کرد روی تخت بیمارستان بود. تعجب کرد، سرش سنگین بود و نمی‌توانست بلند شود. نگاهی‌ به دور و برش کرد و آقای مرتضوی را دید که روی صندلی‌ کنار تخت نشسته و چرت میزند. خواست آرام از تخت پایین بیاید و فرار کند ولی‌ دید که سرمی به دستانش بستند. همین موقع آقای مرتضوی بیدار شد. با عصبانیت گفت : به هوش امدی کره بز ، بند کفش منو گره زدی پدر سوخته، پدری ازت در بیاورم که بفهمی ". تا یک هفته که بیمارستانی، وقتی‌ مرخص شدی بیا پروندتو میدم بذاری زیر بغلت بری خونه . گریه اش گرفته بود، خواست حرفی‌بزند که آقای مرتضوی گفت" شمارتو بده ،زنگ بزنم خونتون. بیان دست گلشونو تحویل بگیرن.... آروم و با صدایی که از ته چاه در می آمد شماره اش را گفت . آقای مرتضوی گوشی موبایلش رو در اورد و شماره را گرفت. کاش پدرش گوشی را بر ندارد، نمیدانست ساعت چند است و شاید پدرش از سر کار برگشته باشد.

نفهمید کی به خواب رفته است ، وقتی‌ چشم باز کرد ،دید مادرش در کنار تختش نشسته و لبخندی بر لب دارد. همیشه آرامش مادرش بهش آرامش میداد.

قوت قلب گرفت و شروع کرد به عذر خواهی‌ و اینکه این خرین باریست که از این کارها می‌کند. مادرش لبخند زد و گفت" اشکال نداره پسرم، فقط باید بهت بگم، از این به بعد با سرویس نمیری مدرسه. صبح ها با پدرت میری وقتی‌ خواست بره سر کار ، و ظهرها هم خودم می‌آم دنبالت..

قیافه علی‌ دیدنی‌ بود، تمام غم و اندوه عالم خراب شد روی سرش. تمام لذت مدرسه رفتن برای او در سرویس مدرسه بود وقتی‌ با محسن و سعید می‌توانست بلند بلند حرف بزند و بخندد. باید قبول میکرد. جایی ته دلش میگفت که دل مادرش را به دست خواهد آورد و دوباره روزهای پر از شادی با دوستانش خواهد داشت. با این فکر چشمانش را بست و آرزو کرد وقتی‌ بیدار میشود نظر مادرش عوض شده باشد.

Free counter and web stats